Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Overeenkomst op afstand: de koopovereenkomst op afstand tot stand gekomen door gebruik van een daartoe bestemd systeem tussen Blooming Home de natuurlijke persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna consument).

Consument: natuurlijk persoon, niet handelend in uitvoering van beroep of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met Blooming Home.

Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van diens ontbindingsrecht.

Ontbindingsrecht: het recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt en dit aanbod richt tot consumenten. In deze algemene voorwaarden: Blooming Home.

Dag: kalenderdag.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat partijen de mogelijkheid biedt om informatie die aan hen is gericht op te slaan op een wijze die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk gemaakt.

Schriftelijk: onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan elektronische communicatie zoals e-mails mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

 

Artikel 2: Identiteit en contactgegevens Webwinkel

 

Blooming Home

Zandweg 21

3962 EA Wijk bij Duurstede

Telefoonnummer: 06-30474101

e-mail: info@bloominghome.nl

 

Artikel 3: Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke overeenkomst op afstand tot stand gekomen tussen Blooming Home en consument.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van Blooming Home aanvaard, waaronder maar niet gelimiteerd tot het accepteren van aanbiedingen en het plaatsen van bestellingen.

Blooming Home bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. De consument behoudt zich het recht voor om tot het moment van bevestiging de overeenkomst te ontbinden.

In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat Blooming Home binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. Bij voldoende weigeringsgronden heeft de winkelier het recht de overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 4. Ontbindingsrecht

 

Consument heeft, nadat producten zijn ontvangen, een wettelijke bedenktijd van veertien (14) dagen na ontvangst. Binnen de genoemde bedenktijd behoudt consument zich het recht voor de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden.

Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk (per e-mail) aan Blooming Home te melden. Blooming Home verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht. Consument mag tevens gebruik maken van het modelformulier van ontbinding.

Gedurende bedenktijd zal de consument zorgvuldig met het product en de verpakking omgaan. Consument zal het product beoordelen en slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.

Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product, wanneer dit het gevolg is van de wijze waarop de consument met het product is omgegaan en dit omgaan verder gaat dan redelijk of gebruikelijk is voor de beoordeling van het product.

Consument dient producten bestemd voor retourzending gezamenlijk en met alle geleverde toebehoren zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan Blooming Home te retourneren conform door Blooming Home van zelf verstrekte instructies.

In geval van ontbinding en retourzending komen de kosten van retourzending voor rekening van de consument.

Na ontvangst van een retourzending vergoedt Blooming Home de van consument ontvangen betaling uiterlijk binnen veertien(14) dagen volgend op de dag van ontbinding.

 

Artikel 5. Uitsluiting Ontbindingsrecht

 

Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 

alle op verzoek van consument op maat gemaakte producten;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden toegezonden;

alle producten die naar hun aard beperkt houdbaar zijn, snel kunnen bederven of verouderen;

alle producten die naar hun aard na levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;

alle producten die gebruikerssporen hebben en/of niet meer in nieuw staat verkeren.

 

Artikel 6. Kwaliteit en conformiteit

 

Blooming Home staat ervoor in dat alle producten voldoen aan de overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Blooming Home staat ervoor in dat alle producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

 

Artikel 7. Levering

 

Als plaats van levering geldt het adres dat consument aan Blooming Home kenbaar heeft gemaakt.

Blooming Home zal bestellingen uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling leveren, tenzij een afwijkende levertermijn is gecommuniceerd of overeengekomen. Blooming Home zal consument tijdig, doch binnen dertig dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk op de hoogte stellen.

Consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien levering slechts na dertig dagen plaatsvindt zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Blooming Home zal in het geval van ontbinding, zoals bedoeld in dit artikel, het door consument betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen vergoeden.

Het risico van beschadigingen of vermissingen van producten rust tot het moment van levering bij Blooming Home. Na levering van het product rust het risico van beschadiging of vermissing van producten bij consument of een door hem vooraf aangewezen derde.

Indien de consument voor een vervoerder kiest die niet door Blooming Home wordt aangeboden gaat het risico op beschadiging of vermissing over op de consument zodra Blooming Home het product aan vervoerder overhandigt.

 

Artikel 8. Intellectueel Eigendom

 

Indien Blooming Home werken van intellectuele eigendom levert, verkrijgt consument op dit werk een licentie voor gebruik voor één persoon.

Het is consument niet toegestaan de werken te kopiëren of anderzins te verveelvoudigen, openbaar te maken of te verspreiden of te leveren aan derden.

Blooming Home zal bij ongeoorloofd gebruik diens schade verhalen bij consument.

 

Artikel 9. Privacy en Verwerking Persoonsgegevens

 

Blooming Home verwerkt persoonsgegevens conform Nederlands recht.

De privacyverklaring van Blooming Home is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 10. Klachten en geschillen

 

Op de overeenkomst tussen Blooming Home en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, doch binnen zeven dagen nadat consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Blooming Home. Bij Blooming Home ingediende klachten worden binnen veertien(14) dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen veertien(14) dagen verholpen kan worden zal Blooming Home hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen de consument een oplossing mag verwachten.

Blooming Home gaat ervan uit in ieder geval tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen. Echter, indien de klacht niet binnen een termijn van drie maanden volgende op de dag van het melden van de klacht kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillen regeling.

Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van consument.